Stichting Garantiefonds Reisgelden

Dive and Travel KvK nr. 61759996 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat de vooruitbetaalde reisgelden worden terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Voor boekingen gemaakt vanaf 1 februari 2021 geldt een verplichte bijdrage van € 5,- per persoon. Deze bijdrag is reeds in de reissom inbegrepen. Wanneer de overeenkomst door de klant wordt geannuleerd, blijft de bijdrage verschuldigd.

Heb je nog vragen over de SGR garantieregeling bezoek dan eens de website van de SGR (www.sgr.nl/garantieregeling) of neem contact met ons op.

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Op deze internetsite gepubliceerde reizen welke geboekt zijn na 01 augustus 2011 met vertrek vanaf 01 november 2011 vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Kijk voor meer informatie op www.calamiteitenfonds.nl

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Dive & Travel. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dive and Travel. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Dive and Travel met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Kennelijke fouten en vergissingen in onze brochures, advertenties en op onze website binden ons niet.

Dive and Travel gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en niet aan derden verstrekt.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Dive and Travel behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Dive and Travel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dive and Travel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Dive and Travel, welke geen eigendom zijn van Dive and Travel, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Dive and Travel. Hoewel Dive and Travel uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Dive and Travel worden onderhouden wordt afgewezen.

Dive and Travel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.