ARTIKEL 1.TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

Artikel 1, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Dit is mogelijk telefonisch, schriftelijk en via de website waarbij men mondeling dan wel schriftelijk akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 1, lid 2
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 1, lid 3
Indien reisduur en vertrektijden in de publicatie zijn vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Deze tijden zijn onder- voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 1, lid 4
De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

ARTIKEL 2. BETALING

Artikel 2, lid 1
Na ontvangst van de reisovereenkomst c.q. factuur dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 25% van de totale overeengekomen reissom plus de kosten van de afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering en dat tenminste € 100,- per reiziger bedraagt, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven.

Artikel 2, lid 2
Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Dive and Travel. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim, indien de betaling na sommatie uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 2, lid 3
Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient direct de gehele reissom te worden voldaan. Dit is mogelijk via telefonische spoed betaling of per internet bankieren waarbij de spoed mogelijkheid dient te worden gebruikt. Extra kosten voortvloeiend uit de spoedbetaling zijn voor rekening van de reiziger.

ARTIKEL 3. REISSOM, ADMINISTRATIEKOSTEN

Artikel 3, lid 1
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator
bekend waren ten tijde publicatiedatum en gelden per persoon in euro’s, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3, lid 2
Dive and Travel brengt per geboekte reis een bedrag van € 18,- in rekening voor administratiekosten. Indien de reiziger een overeenkomst aangaat van een accommodatie en/of duikpakket zonder de daaraan verbonden internationale vluchten, zal Dive and Travel een bedrag van € 45,- per overeenkomst als reserveringskosten in rekening brengen.

Artikel 3, lid 3
Tussentijdse wijzigingen zijn alleen mogelijk in overleg met Dive and Travel. De kosten bedragen € 50,- per wijziging en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3, lid 4
De reisorganisator heeft het recht om tot 10 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstof kosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 3, lid 5
De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in het vorige lid af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissom verhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet op straffe van verval binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Als dan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.

ARTIKEL 4. REISDOCUMENTEN

Artikel 4, lid 1
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort,of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
Sinds het COVID19-virus zijn in meerdere landen de voorwaarden verscherpt. Inreisvoorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Bij invoering van een 2G maatregel, een verplichte boosterprik of andere nog onvoorziene maatregelen, door je reisbestemming ben je zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten. Kosten ontstaan door het niet kunnen voldoen aan deze reisvoorwaarden zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 4, lid 2
Indien u een duikpakket reserveert anders dan een beginnersopleiding, dient u in het bezit te zijn van een geldig duikbrevet, logboek en medische duikkeuring van max. 2 jaar oud.
Met de huidige ontwikkelingen omtrent Corona en de eventuele gevolgen voor deelname aan de duiksport vragen verschillende duikscholen wereldwijd aanvullende duikkeuringen voor duikers genezen van Corona besmetting. Wij adviseren dat iedere duiker genezen van Corona voor vertrek een medische goedkeuring ontvangt van een (duik)arts. Kosten voor het eventueel ondergaan van een duikkeuring in Nederland of op de bestemming zijn voor rekening van de duiker. Indien er lokaal niet gedoken kan worden i.v.m. een eerdere corona besmetting en het niet hebben van een aanvullende keuring dan is er geen terugbetaling van de ongenoten duikdagen. Een voorbeeld medische verklaring kun je hier downloaden.

Artikel 4, lid 3
Indien u een beginnersopleiding reserveert, dient u in het bezit te zijn van een geldige medische duik-keuring van max. 1 jaar oud.

Artikel 4, lid 5
Gevolgen en schade welke ontstaan zijn door het niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden zijn voor kosten van de opdrachtgever en voor de reiziger.

ARTIKEL 5. REISBESCHEIDEN

De reisbescheiden zullen ongeveer 10 tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, in ieder geval nadat de volledige reissom is ontvangen. Extra koeriers of expres post kosten ontstaan door het boeken van een lastminute reis zijn voor rekening van de opdrachtgever en voor de reiziger.

ARTIKEL 6. IN DE PLAATSSTELLING

Artikel 6, lid 1
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
b. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaats stelling.

Artikel 6, lid 2
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom met een vermeerdering van € 40,- voor de in de plaatstellingskosten.

ARTIKEL 7. ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten,
volgens dit schema van toepassing.
a. bij annulering tot 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór vertrekdag: 75% van de reissom
f. bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Artikel 7, lid 2
Bij sommige reizen of onderdelen van reizen bijv. Liveaboards, lijndienstreizen en rond-reizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Denk hierbij aan verhoogde annuleringskosten voor liveaboards, speciale accommodaties of reizen waarvan de (lijn)dienst tickets al uitgegeven zijn, chartertickets geboekt met TUI, Transavia, Corendon en Easyjet. Tickets geboekt volgens een aanbieding en losse tickets (zonder bijgeboekt pakket). Wijzigingen onder voorbehoud.

Artikel 7, lid 3
a. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van de gehele overeenkomst, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
b. De overgebleven reizigers hebben de mogelijkheid om een nieuwe reisovereenkomst aan te gaan met Dive and Travel waarbij
de prijzen zoals weergegeven in de prijstabel voor de desbetreffende accommodatie van toepassing zijn.
c. De voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden worden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men).

Artikel 7, lid 4
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren en kan gedaan worden via e-mail welke bevestigd wordt door Dive and Travel. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 8 OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. Reeds betaalde reisgelden dienen door Dive and Travel per omgaande gerestitueerd te worden.

ARTIKEL 9 WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

Artikel 9, lid 1
De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 9, lid 2
De reisorganisator moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden, een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.

Artikel 9, lid 3
Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van de reisorganisator door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 5 van toepassing.

Artikel 9, lid 4
De reisorganisator mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde,omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 9, lid 5
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door de reiziger. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

Artikel 9, lid 6
De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:
• verhoging van de kostprijs van brandstof of;
• verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
• verhoging van belastingen of;
• verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.
• oplegging of verhoging van verplichte kosten vanwege grensoverschrijdend verkeer, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden, zoals overheden, waarop de reisorganisator geen invloed heeft of had (vaccinatie, dtp, covid, PCR-test)

De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte
administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

ARTIKEL 10 UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID REISORGANISATOR

Artikel 10, lid 1
Indien de reisorganisator aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de geldende internationale verdragen. Schade welke valt onder de dekking van een reis- en/of annuleringskostenverzekering komt niet in aanmerking tot vergoeding.

Artikel 10, lid 2
Indien Dive and Travel ten opzichte van de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 10, lid 3
Behoudens de in dit artikel besproken leden is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 10, lid 4
De in artikel 10 besproken uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een afgesloten verdrag of wet dit uitsluit.

ARTIKEL 11. VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen. Indien de reiziger hinder of last oplevert of op kan leveren, dat een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt, kan de reiziger voor verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, tenzij de reiziger geen blaam treft.

ARTIKEL 12. RENTE EN INCASSOKOSTEN

Bij het uitblijven van een tijdige betaling van de reissom , is er door de opdrachtgever rente verschuldigd over de hoofdsom. Deze rente bedraagt 1% over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Verder is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,40.

ARTIKEL 13. KLACHTEN

Artikel 13, lid 1
Indien, ondanks alle inspanningen en bezorgdheid van Dive and Travel, een reiziger een tekortkoming heeft geconstateerd en een klacht wenst in te dienen, dan dient de klacht ter plaatse bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator te worden ingediend.

Artikel 13, lid 2
Indien de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk, binnen één maand na terugkeer in Nederland, schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het boekingskantoor. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de klant ingediend te worden. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).